Skip to main content

Inhoud

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4. Prijzen / Prijsverhoging

Artikel 5. Over de producten

Artikel 6. Aflevering

Artikel 7. Ontbinding

Artikel 8. Retourzendingen

Artikel 9. Overmacht

Artikel 10. Garantie

Artikel 11. Betaling

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 13. Geschillen

Artikel 14. Verwijzingen

Artikel 15. Persoonsgegevens

Artikel 1. Algemeen

1.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sherose.nl erkend.

1.2  Voor de gevolgen van typefouten op de website of andere vormen van media kan Sherose.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden. Sherose.nl heeft te allen tijd het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3  Niets uit de website van Sherose.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Sherose.nl.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

2.1
Sherose
Jan Fabriciusstraat 73c
9401 BC, Assen

E-mail adres: info@sherose.nl
Kvk-nummer: 91658950
BTW-identificatienummer: NL865727594B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen van Sherose.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.2 Sherose.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen / Prijsverhoging

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

4.2 Na uw bestelling, ontvangt u per omgaande een e-mail bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag, inclusief verzendkosten. De betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn: iDeal. Of er kan gekozen worden voor de optie achteraf betalen via: Klarna.

4.3 Sherose.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de genoemde prijs niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

4.4 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5. Over de producten

5.1 Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit kan gebeuren als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen.

Artikel 6. Aflevering

6.1 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

6.2 Aan de leveringsplicht van Sherose.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sherose.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

6.3 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

6.4 Wij raden u aan retourzendingen te verzekeren omdat u wettelijk verplicht bent zorg te dragen voor de artikelen en omdat u verantwoordelijk wordt gehouden voor alle schade aan de artikelen totdat wij deze retour hebben.

6.5 Sherose.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door niet meer in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

6.6 Indien Sherose.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan tien werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Mocht een artikel niet bezorgd worden door het postbedrijf waar Sherose.nl mee samenwerkt zal Sherose.nl een onderzoek starten bij het desbetreffende postbedrijf. Dit duurt max 10 werkdagen, na ontvangst van de klacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Sherose.nl schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.

6.7 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Sherose.nl of het artikel vervangen wordt.

6.8 Levertijd. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sherose.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 10 werkdagen uitvoeren (tenzij er sprake is van overmacht). Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Sherose.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Sherose.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Sherose.nl geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Sherose.nl. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Sherose.nl.

 Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Sherose.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald minus de gemaakte verzendkosten.

Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 7. Ontbinding

7.1 Onverminderd de rechten van Sherose.nl op basis van de wet is Sherose.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sherose.nl omstandigheden ter kennis komen die Sherose.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Sherose.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Sherose.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Sherose.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

7.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Sherose.nl, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sherose.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Sherose.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 5 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Artikel 8. Retourzendingen

8.1 Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument-afnemer en/of Afnemer en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Sherose onder de door haar te stellen condities.

8.2 Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden geretourneerd.

8.3 Eisen van retour:
• Sale en actie artikelen worden niet retour genomen.
• Oorbellen en accessoires worden niet retour genomen.
• De artikelen zijn onbeschadigd, niet gedragen en voorzien van originele verpakking en prijskaartjes.
• Artikelen die make-up of andere vlekken bevatten na het passen kunnen niet retour.
• Voeg je factuur toe aan je retour, deze ontvang je bij je bestelling.
• Geef je retour door via retour@sherose.nl. Vermeld hierin jouw naam, bestelnummer en de product(en) die u wilt retourneren (dit is niet verplicht).
• Het is mogelijk om maximaal twee bestellingen in één pakket te retourneren. Het is wel belangrijk dat de juiste facturen aan dit pakket worden toegevoegd en dat beide retouren binnen 14 dagen bij ons terugkomen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Sherose.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Sherose.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

9.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Sherose.nl niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10. Garantie

10.1 Sherose.nl hanteert een garantietermijn tot 30 dagen na ontvangst van het product.

De onderstaande klachten vallen niet binnen de garantie:

1. Uitzonderlijke slijtage

2. Beschadiging door nalatigheid

3. Beschadiging door wassen

4. Water, val of stoot slijtage

5. Verkleuring van sieraden

6. Pailletten en knopen

7. Allergische reactie op stoffen en materiaal van sieraden

Artikel 11. Betaling

11.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal of achteraf betaling via Klarna plaats te vinden.

11.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Sherose.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens Sherose.nl onmiddellijk opeisbaar.

11.3 Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Sherose.nl geleverde artikelen, zoals merkrechten, modelrechten uitsluitend bij Sherose.nl en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen.

Artikel 13. Geschillen

13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten een e-mail sturen naar info@sherose.nl.  Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingstijd.

Artikel 14. Verwijzingen

14.1 De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Sherose.nl heeft geen zeggenschap over deze websites Sherose.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Sherose.nl opgeslagen om de bestelling te verwerken. Wij hanteren hier de regelgeving volgens de wet op de privacy. Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.